Travel Photography GERMANY ドイツ

  • ケルン大聖堂, Dom, Köln GERMANY 1992
  • ケルン大聖堂, Dom, Köln GERMANY 1992
  • コブレンツの町並み, Koblenz GERMANY 1992
  • ヘルツ・イェズ教会, Herz Jesu Kirche, Koblenz GERMANY 1992
  • エーレンブライトシュタイン要塞, Festung Ehrenbreitstein, Koblenz GERMANY 1992
  • ライン川から見る町, GERMANY 1992
  • シュターレック城と教会, Burg Stahleck, Bacharach, GERMANY 1992
  • マインツ大聖堂, St.Martin Dom, Mainz GERMANY 1992